درصحن: نایب رئیس شورای شهر تهران، ضمن انتقاد از شرایط موجود و محدودیت‌های قانونی، می‌گوید شوراها را شورای شهرداری هستند و نه شورای شهر. مرتضی طلایی با اشاره به اینکه «در قانون اساسی شورای شهر متولی اداره شهر است» ساختارها و سازمان های موجود برای اجرای آن را کافی نمی‌داند و می گوید:ما زمانی می توانیم بگوییم که شورای شهر در اصل شورای شهر است که همه دستگاه های اجرایی آن شهر از لحاظ سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، راهبردها و اهداف کلان دور یک میز قرار بگیرند و شورای شهر به عنوان مجلس محلی برنامه و بودجه آنها را تصویب کند و ناظر بر حسن انجام دادن وظایف آنها باشد.
این انتقادات طلایی از ضعف‌های ساختاری شوراها در حالی مطرح می‌شود که در ۸ سال‌ گذشته همواره شورای شهر تهران به عنوان اثر گذار‌ترین و مهم‌ترین شورای شهر کشور در اختیار طلایی و هم‌فکرانش بوده و در این مدت تلاشی از سوی او و همراهانش جهت ارتقاع ساختار شوراها دیده نشده است. به نظر می‌رسد فرارسیدن ایام انتخابات مهم‌ترین طرح دلیل این‌گونه انتقادات ساختاری از زبان جریان اصولگراست.