درصحن-شوراها- نیلوفر عثمانی: شعارها و وعده های اعضای کنونی شورای شهر بانە تا چە حد بە تحقق پیوستە است؟ طبیعی است کە کاندیداها برای رسیدن به هدف خود کە همانا انتخاب شدن است، ازشعارها و وعدەهای زیادی استفاده می کنند. وعده های کاندیداها گاهی واقع بینانه و گاهی تخیلی و بعضا خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهاست. کاندیداهای راه یافته به شورای شهر بانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها وعده هایی به مردم دادند و توانستند رای مردم را جلب و به شورا راه یابند. امروز پس از گذشت حدود ۴ سال از حضورشان در شورا و در آستانه برگزاری دوره بعدی شوراها، از اهالی بانه می پرسم آیا نمایندگان شان به وعده هایشان عمل کرده اند؟

ابتدا پای صحبت زانیار جوان ۲۲ سالەای کە علی رغم تحصیلات دانشگاهی، مشغول دستفروشی در جلوی یکی از پاساژهای پرتردد بانە است می نشینم، زانیار می گوید: متاسفانه بە نظر می رسد کە تاکنون مردم شهربانە  خردەبینانە در مورد انتخاب اعضای شورای شهر تصمیم نگرفتەاند. مواردی مشاهدە می شود کە به رزومه و سابقه کاری  کاندیداها توجهی نشدە و خیلی ساده افرادی که واقعا لیاقت این جایگاه را ندارند انتخاب شدەاند. او می افزاید: برخی از انتخاب کنندگان بە دلیل ناآگاهی از وظایف شورا مسئلە انتخاب را به دست تقدیر می سپارند و ملاک انتخاب را تنها  کورد و سنی بودن و جلوگیری مسئولان بالا رتبه می دانند. البتە بومی بودن و آشنایی بە درد مردم ملاک مهمی است، اما همە چیز فقط دراین خلاصە نمی شود.

قادر کە هم دبیر و هم کاسب است فکر می کند کە کاندیداها بعضا هزینەی زیادی صرف انتخابات و ایجاد موج انتخاباتی کردە و وعدە و وعیدهای بزرگ و عجیب و دور از دسترس بە مردم داده اند کە قادر بە تحقق آنها نبوده و نیستند. ولی در عین حال او به مساله مهمتری اشاره می کند و می گوید: مشکل اینجاست کە بعد از انتخابات مردم زیاد پیگیر این نمی شوند که این شعارها و وعده وعیدهایی که به مردم داده اید چرا محقق نشده اند و هیچ هیات بازرسی هم در این زمینه وجود ندارد کە پیگیر وعدەهای توخالی کاندیداها باشد. وعدەهای توخالی اعتماد مردم را بە شوراها کم خواهد کرد و از ارزش واقعی جایگاه شورا خواهد کاست.

لقمان کە از بستگان یکی از اعضای شوراست می گوید: باید در نظر داشت کە شوراهای مناطق کردنشین موانع عینی و عملی زیادی در اجرای  برنامەهایشان دارند، از عوامل مزاحم در دستگاەها و نهادهای حکومتی گرفتە تا تناقضات قانون و بەروز نبودن آن و گاها صریح نبودن قانون، همچنین عدم هماهنگی بین سازمان ها و ارگان های مربوطه، عدم وجود سیستم الکترونیک، نبود مدیریت شهری و آبادانی و عمرانی، و نیز محدودیت اختیارات شوراها.

وعده استفاده از نیروهای کارآمد بومی

فریدون کە کارمند یکی از ادارات دولتی است، همراه لقمان است اینگونه وارد بحث می شود: استفاده از صاحب فکران و تحصیل کرده های بومی، جهت پیشبرد امورات شهری از وعدەهای انتخاباتی اکثر اعضای فعلی شورا بود، اما برغم این وعدەها، متاسفانه اکثر پیمانکارهای عمرانی و غیرعمرانی، غیر بومی انتخاب شدند. نمونه بارز و شفاف آن جناب آقای شهردار است کە علی رغم وجود جوانان تحصیلکردە بومی شهر بانە، از استان آذربایجان غربی و از شهرستان مهاباد آوردە شد. او می افزاید: چه بسیار جوان های لایق شهر که اکثرا تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس دارند، اما بی کارند یا در پاساژها مشغول به کار خرید و فروش هستند، کاری کە نیازمند سواد چندانی نیست. درواقع در اینجا این خود منتخبین مردم هستند کە از نیروهای بومی استفادە نمی کنند، پس چە گلە از دولت کە دائما مسئولین غیر بومی را در کردستان بەکار می گمارد؟ لقمان با شتاب بە میان بحث می پرد و می گوید صبر کنید. برغم اینکە شورا باید شهردار را انتخاب کند اما شهردار فعلی منصوب مقامات بالاست نە منتخب شورا! فریدون پوزخندی می زند و می گوید ما را ببین، همین یک مقام را خودمان می توانستیم انتخاب کنیم آنهم انتصاب شد!

دستاوردهای شورای شهر بانه

وریا از فعالین مدنی شهر بانە کە چندان نسبت بە عملکرد شورای فعلی بدبین نیست می گوید: استاندارد سرانه فضای سبز بانه به ازای یک نفر اگر دە متر مربع باشد، قبل از آمدن شوراهای کنونی یک متر مربع به ازای یک نفر بوده است، اما هم اکنون تبدیل به چهار متر مربع شده است کە پیشرفت نسبتا خوبی است.  ایجاد نشریه و رسانە بومی در بانە، افزودن امکانات رفاهی پارک ها مثل پارک معلم و پارک پانزدە خرداد، ساخت فرهنگ سرا در پارک نوروز و ساخت مجسمه سنجاب نیز از جملە موارد انجام شدە در زمینەهای فرهنگی هستند.

سنور کە دستهایش پر از کیسەهای خرید است در حالی کە دنبال مکان پارک ماشینش می گردد از لزوم  چارە اندیشی فوری برای ترافیک در بانە می گوید: از آنجا کە بانە بە یک مرکز تجاری و نسبتا توریستی تبدیل شدە و مسافران فراوانی را جذب کردە، بافت قدیمی خیابانها و عرض کم آنها مشکلات جدی ترافیک بوجود آوردە است. در این زمینە اقدامات محدودی انجام شدە از جملە مرتب سازی پیاده روها که تقریبا قسمت اعظم شهر را در برگرفته است و یک طرفه کردن بعضی از خیابان ها وحتی پروژه پل هوایی که در دست ساخت است و هنوز ناتمام ماندە. باید فکر جدی تری برای ترافیک کرد. آقایان این همە شعار دادند. حرف و جلسە و سمینار کافی نیست، عمل لازم است.  

میرزا عبداللە از کسبە سرشناس و معتمد شهر معتقد است کە متاسفانه نه تنها در بانه بلکە در سایر شهرها هم اعضای شوراها بیشتر در فکر انتخاب شدن از طرف مردم برای دوره بعد و نیز منفعت مالی هستند تا تعهد سازمانی و وجدان کاری. مثلا یکی از اعضای شورای شهر به گفته نزدیکان و اقوامش، دلیل اصلی شرکت کردنش این بوده که تلاش کند بر روی  زمینهای ارثیه خانوادگی شان جاده و محدوده فضای سبز و مدرسه وغیرە احداث نشود. جالب این است که به هدف خود دست پیدا کرد! بهرحال در مقایسە با شوراهای قبلی باید اعتراف کرد کە اعضای فعلی شورا تلاش کردەاند رفتار مناسب تر و ارتباط وسیع تری  با مردم داشتە و از طریق امامان جماعت و ارتباط مستقیم با دفاتر آنها سعی کنند در دید و برجسته باشند. یا با شرکت در همایش ها  تمایل دارند کە فعالیت خود را بە مردم نشان دهند اما در عین حال برای کارهای اصلی انرژی صرف نمی کنند.