درصحن: با تغییر ترکیب مجلس، تغییر ترکیب کابینه در دستور کار دولت قرار گرفت و سه وزیر در مرحله اول تغییرات از ترکیب کابینه کنار گذاشته شدند. رسانه های داخلی از چهره هایی بعنوان کاندیدای حضور در ترکیب کابینه نام می برند که جملگی در مجلس نهم بعنوان وزیر پیشنهاد شده بودند ولی نتوانستند رای اعتماد مجلس نهم را کسب کنند. نجفی یا دانش آشتنیانی کاندیدای سکانداری وزارت آموزش و پرورش اند. سلطانی و صالحی امیری،‌ کاندیدای حضور در وزارت ورزش و از صالحی امیری و حسام الدین آشنا بعنوان کاندیداهای وزارت ارشاد یاد می شود.
همکنون سید رضا صالحی سرپرستی وزارت ارشاد،‌ بطحایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و سجادی سرپرستی وزارت ورزش را در اختیار دارد.