درصحن: وعده برگزاری الکترونیکی انتخابات که به دلیل مخالفت پی در پی شورای نگهبان بی نتیجه مانده است، در انتخابات شوراها می تواند محقق شود چراکه شورای نگهبان در انتخابات شوراها مسوولیتی ندارد و امر نظارت بر این انتخابات از وظایف نمایندگان مجلس است. امیرخجسته عضو کمیسیون شوراها در این خصوص گفته: با وجود اعلام آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، تحقق این مهم تنها منوط به نظر اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات است. این هیات از میان نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد.