درصحن: نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، کاهش ساعت کار بانوان شاغل در بخش غیر دولتی را منوط به تامین نظر کارفرما کردند تا عملا این طرح منتفی شود. طرح کاهش ساعات کار بانوان با شرایط خاص در راستای حمایت از زنان در مجلس نهم ارائه شده بود ولی شورای نگهبان این طرح را دارای بار مالی دانسته و آن را رد کرده بود. نمایندگان با حذف تبصره ۷ این ماده واحده دولت را از تخصیص بودجه اجرای این طرح معاف کردند تا عملا این طرح قدرت اجرایی خود را از دست بدهد. در تبصره ۷ این ماده واحده آمده بود: بار مالی ناشی اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیر دولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت می‌شود.