درصحن: شورای نگهبان کاهش ساعت کاری بانون با شرایط خاص را مخالف قانون اساسی و شرع عنوان کرد. این شورا با رد مصوبه مجلس گفته:  منبع مالی این طرح دیده نشده ضمن اینکه اشکالات شرعی نیز به این مصوبه وارد است. شورای نگهبان جزییات اشکالات شرعی را توضیح نداده است. براساس مصوبه مجلس ساعت کاری زنان با شرایط خاص دو ساعت در روز کاهش می یافت.