درصحن: رییس کل دادگستری استان فارس مدعی شده «افرادی که در دور اول انتخابات بیش از یک بار رأی داده‌اند شناسایی شده و با دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.» علی القاصی در جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی، گفته: با ایجاد ساز و کار نظارتی و شناسایی افرادی که در دوره اول انتخابات بیش از یک بار رأی داده‌اند و معرفی این افراد به دستگاه قضایی این افراد با دستور قضایی تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. این مقام قضایی هیچ گونه توضیحی در مورد چگونگی امکان بروز این تخلف و همچنین چگونگی شناسایی متهمین نداده است.