روزنامه قانون- محمد کاظمی،‌ حقوقدان و نماینده مجلس دهم: قانون در رابطه با نحــوه برخورد با محکومان بیمــار کاملا واضح و روشن است. در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرســی کیفری، پیش بینی شده که اگر محکوم علیه به یک بیماری جسمی یا روانی دچار شود به گونه ای که تحمل حبس برای او باعث تشدید بیماری یا تاخیر بهبودی زندانی شود، قاضی اجرای احکام می تواند با کسب نظر پزشکی قانونی اجرای مجازات حبس را تا زمان بهبــودی به تعویق بیاندازد.حتی اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشــد، قاضی اجرای احکام می تواند با ذکر دلیل، پرونده را بــرای تبدیل مجازات مثلا حبس بــه جزای نقدی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بفرستد تا در رابطه با تبدیل مجازات تصمیم گیری شود. محکومانی که مدت طولانی در زندان هستند طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می توانند آزادی مشروط دریافت کنند.

در این ماده آمده اســت که در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکــم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در ســایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادســتان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند: الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب- حالات و رفتــار محکوم نشــان دهد که پــس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که اســتطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعــی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. به طور خلاصه یعنی اگر فرد محکوم ســابقه کیفری نداشته باشد و در مدت حبس حســن اخلاق و رفتار از خود نشــان دهد به گونه ای که موضوع مورد تایید مقامات زندان قرار بگیرد، می تواند با پیشنهاد دادستانی از عفو مشروط استفاده که این امر مســتلزم تایید زندان و دادیارزندان و ارسال مدارک به دادستانی اســت. دادستان پیشنهاد آزادی مشــروط را به دادگاه ارائــه می کند تا دادگاه حکــم به آزادی مشروط دهد. البته جا دارد تاکیــد کنم در رابطه با آزادی مشــروط محدودیتی برای جرائم خاص وجود ندارد و این امر یک موضوع تشخیصی است و مقامات قضایی باید تشخیص دهند فرد محکوم شرایط بهره مندی از آزادی مشروط را دارد.

خوشــبختانه ما عفو موردی را نیز داریم که برای محکومین واجد شــرایط بادرخواســت ریاســت محترم قوه قضاییه در مناسبت های مختلف از جمله اعیاد بزرگ مذهبی مانند عید فطر و نیمه شعبان و.. لیستی از اسامی افراد واجد شرایط را خدمت مقام معظم رهبری ارائه می کند و با نظر و تایید رهبر انقلاب عده ای از محکومان مشمول عفو می شوند.