درصحن: نماینده راه یافته تهران به مجلس دهم خواستار ارائه اعتبار نامه مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان از سوی وزارت کشور به مجلس دهم شده و گفته: وزارت کشور بررسی اعتبار نامه خانم خالقی را به مجلس ارائه کند. علی مطهری با غیر منصفانه خواندن ابطال ارای مینو خالقی گفته است:  برای ما سوال است که چگونه آرای ایشان ابطال شد و باید در این باره توضیحاتی نیز ارائه شود و این اتفاق برای ما روشن نیست . ضمن اینکه ما باید توضیحات شورای نگهبان را بیشتر بشنویم و ببینیم در چه ضوابطی این اتفاق افتاده است. او می گوید: صحبت هایی که در مورد او می شود مستند و محکم نیست ضمن اینکه دست دادن زنان با دستکش به مردان اشکالی ندارد.

شورای نگهبان پس از پایان انتخابات و تایید انتخابات در حوزه اصفهان،‌‌ آراء منتخب سوم را رد کرد. هنوز تکلیف این کرسی اصفهان در مجلس دهم روشن نشده است. شورای نگهبان خواستار ارجاع این کرسی به انتخابات میاندوره ای شده،‌ وزارت کشور معتقد است نفر ششم چون حد نصاب لازم آراء را کسب کرده باید به مجلس راه یابد ولی مطهری و برخی از چهره های حقوقی خواستار صدور اعتبار نامه خانم خالقی و بررسی آن در مجلس دهم شده اند تا نمایندگان بتوانند در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت منتخب راه یافته اصفهان به مجلس داوری کنند.