درصحن: تقی مصباح یزدی که از تهران کاندیدای حضور در مجلس خبرگان شده در قم رای اش را به صندوق انداخت. او در حالی به خودش رای نداد که مدعی رای های مصباحی مقدم هم شده است. دفتر مصباح یزدی در نامه ای به وزارت کشور اعلام کرده مصباح تنها شهرت مصباح یزدی است و اگر رایی تنها به نام مصباح به صندوق ریخته شود به مصباح یزدی تعلق دارد نه مصباحی مقدم. این در حالی است که مردم مکلف اند علاوه بر ثبت نام کاندیدای مورد نظر شماره کاندیداتوری او را نیز در برگه رای قید کنند.