درصحن: مجلس خاص؛ نام مستندی است درباره نظرات و دیدگاه های تنی چند از فعالان سیاسی و مدنی ایران در باب معیارهای انتخابات آزاد و همچنین نگاهی به  نقش شورای نگهبان و نظارت استصوابی در مهندسی انتخابات مجلس.

در این مستند ۲۲ دقیقه ای فعالینی همچون شیرین عبادی، مهرانگیز کار، نسرین ستوده، رضا علی جانی، تقی رهمانی، اردشیر امیراجمند و چندین و چند فعال مدنی دیگر به بیان دیدگاه های خود در رابطه با انتخابات مجلس می پردازند.

این مستند که ساخته سیامک آرام فعال سبز است اولین بار از سوی وب سایت کلمه منتشر شده است.