درصحن: سخنگوی شورای نگهبان می گوید «بخشی از پولی که نمایندگان از رحیمی گرفته اند از پول های نامشروع مرتبط با پرونده بیمه بوده ولی هنوز دقیق روشن نشده که چه کسانی این پول را گرفته اند.» ابراهیمیان گفته شخصاً موقع داوری تنها در مورد کسی که مبالات در گرفتن وجوه ولو وجوه عمومی نداشته باشد، در التزامش تردید می کنم. ۱۷۰ نماینده متهم به دریافت پول از رحیمی هستند ولی تاکنون اسامی آنها مشخص نشده است. باهنر نایب رئیس مجلس واسطه انتقال این پول بوده که از کاندیداتوری انصراف داده است.