درصحن: رهبر ایران با بیان اینکه تخلف سازمان یافته که نتیجه انتخابات را تغییر دهد در کشور وجود ندارد تعریف خود از حق الناس را اینگونه برشمرد:
– کسی را بی جهت رد صلاحیت نکنیم
– رای مردم امانت است در شمارش و جمع بندی آراء به امانت خیانت نکنیم
– نتایج اعلامی از سوی مراجع قانونی را بپذیریم