درصحن: آمار ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس دهم آنچنان با دوره های پیشین متفاوت بود که اعتراض شورای نگهبان و احمد جنتی  را به همراه داشت. در این اینفوگرافی شما می توانید تعداد داوطلبان در هر استان را با تفکیک جنسیت داوطلبان آن استان ببینید.