درصحن: ثبت نام گسترده زنان در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از پیروزی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در قدم اول حکایت دارد. براساس آمار منتشره انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان ۱۶ زن و در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱۶۵ زن ثبت نام کرده اند که نشان می دهد کمپین در اولین هدف یعنی بالابردن مشارکت زنان در اعلام کاندیداتوری پیروز شده است. هرچند برخی از زنان ثبت نام کننده تعلق فکری به کمپین ندارند. کسب ۵۰ کرسی مجلس شورای اسلامی هدف اصلی این کمپین عنوان شده است.