درصحن: فاطمه واعظ جوادی معاون احمدی نژاد و رئیس سابق سازمان محیط زیست،‌ اولین عضو دولت محمود احمدی نژاد است که اسب خود را برای پارلمان زین کرد. او در هنگام ثبت نام گفت که مستقل و برای نظم بخشی به قوانین آمده است. یاران احمدی نژاد مدتهاست فعالیت سازمانی خود را تحت عنوان یکتا شروع کرده اند.