درصحن: ذکرالله احمدی آمد، او پیش از این با حکم اعدام به صفحه اول مطبوعات آمده بود. اعدام هاشم آغاجری به جرم سخنرانی انتقادی در دانشگاه همدان. ذکرالله احمدیرئیس وقت دادگستری همدان،‌ در جریان صدور حکم اعدامآغاجری، هر روز در رسانه ها بود تا از این حکم دفاع کند او حالا در قامت کاندیدایی از خبرگان از استان کرمانشاه وارد میدان شده است