درصحن: بهرام شجاعی نویسنده گزارش جنجالی ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نا مشـروع صبح امروز با حضور در وزارت کشور نامزد حضور در انتخابات خبرگان شد. گفتـنی است گزارش ازدواج موقـت که به سـفارش مرکز پژوهـش های مجلس تهیه شده بود چند ساعت پس از انتشار از سوی نهادهای حکومتی حذف شد اما تا مدتها سوژه اصلی رسانه های داخل و خارج کشور بود.