استان همدان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
نهاوندعلی حسینی رد
تویسرکان
بهار / کبودرآهنگ
ملایرمحمد کاظمی رد
ملایرفردین روزبهانیرد
رزن
اسدآباد
همدان / فامنینافخمیرد حمید رضاحاجی بابایی
همدان / فامنینحیدریانرد فاضل شهبازیرد
همدان / فامنیناحمد رهبریرد