استان مازندران
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
قائمشهر / سوادکوه / جویبارولی رعیتردعلی ادیانی
قائمشهر / سوادکوه / جویبارهادی حسینیتاییدعلی ساداتی
قائمشهر / سوادکوه / جویبارعبداله رضییانتاییدعلی پهلوان
قائمشهر / سوادکوه / جویبارمرتضی هاشمپور
قائمشهر / سوادکوه / جویباررحمان چالاکی قادیکلایی
قائمشهر / سوادکوه / جویبار
قائمشهر / سوادکوه / جویبارکمال علیور خنکداری
بابلسر / فریدونکنارابراهیم هاشم ورزیتاییدمقداد نجف نژادرد
ساریعلی اصغر یوسف نژادتاییدرمضان شجاعی کیاسریردفاطمه هاشمی نژاد
ساریمحمد دامادیتاییدمحسن کاکوییفرامرز نقیبی
ساریمحمد علی امیری
ساریعلی بابایی
ساریمحمد دامادیرد
نوشهر / چالوسیداله طاهرنژادردقاسم احمدی لاشکیهاشم فاطمی
نوشهر / چالوسمسعود میرکاظمیمهرداد کریمی
نوشهر / چالوسامیرحسین سلیمانی
نوشهر / چالوسدلاور مجیدی
نوشهر / چالوسروح الله ردایی
بابلحسینعلی قاسم زادهتاییدعلی کریمی فیروزجانی
بابلعلی نجفی خوشرودیتایید
آملعبداله حسینیرد
نور و محمود آباد
تنکابن / رامسر / عباس آبادشمس اله شریعت نژادتاییدمشایخی
بهشهر / نکا / گلوگاهعلی دستبازرداحمدعلی مقیمیمحمد طاهر یعقوبی
بهشهر / نکا / گلوگاهعلی اصغر رحمانی خلیلیردعلی محمد شاعری
بهشهر / نکا / گلوگاهاحمد میری قلعه سریتاییدحمید نجفی تیرتاشی
بهشهر / نکا / گلوگاهعبدالرحیم نیکخواه
حوزه انتخابیه