استان کرمان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
بم / ریگان /فهرج / نرماشیر
کرمان / راورابراهیم جهانگیریردعلی زادسر جیرفتیمحمد تاج الدینی
کرمان / راورمحمد علی کریمیردمحمد فرشادرد
کرمان / راوراحمد حسن زادهردمهدی سیاوشیرد
کرمان / راورعلی کمساریرد
کرمان / راورمحمد علی کریمیرداسحاق توانایی
کرمان / راورعلی اسلامی پناه
کرمان / راوریحیی کمال پور
کرمان / راورراضیه دانشی
رفسنجان / انارعلی هاشمیانردابراهیم عطارد
رفسنجان / انارعلیرضا بهرام پوررد
کهنوج / منوجان /رودبارجنوب / قلعه گنج / فاریاب
جیرفت
بافت / رابر / ارزوئیهمحمد تقی بختیاریرد
سیرجان / بردسیرابراهیم جهانگیری
شهربابک
زرند / امیریه
حوزه انتخابیه