استان قزوین
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
قزوین / آبیک / البرزمحمد علی خانیردمرتضی حسینیابوالحسن شیرمحمدی
قزوین / آبیک / البرزقدرت الله علیخانیردمحمد رضا آریان نژاد
قزوین / آبیک / البرزشهریار کاکایی
قزوین / آبیک / البرزملیحه اعظم حاج هاشم خانی
قزوین / آبیک / البرزمعصومه خواجه حق
قزوین / آبیک / البرزحسین مولایی
قزوین / آبیک / البرزسیف اله مافی
بوئین زهراقدرت اله علیخانیردروح الله عباسپورروح الله بابایی
بوئین زهرااژدر گنجی
بوئین زهرارضا شاه محمدی گلرخ
بوئین زهرامحمد کریمی نژاد فرسنگی
بوئین زهرااحمد حشمتی
بوئین زهراداود میرزا حسینی
تاکستان
حوزه انتخابیه