استان اردبیل
اصلاح طلب
صلاحیت
اصولگرا
صلاحیت
مستقل
صلاحیت
مشکین شهر
اردبیل / نمین /نیر / سرعین علی محمد غریبانیرداکبر نیکزادردرضا کریمی
اردبیل / نمین /نیر / سرعینکمال الدین پیرمو‌ذنردفخرالدین محمدی
اردبیل / نمین /نیر / سرعینولی آذروشردمحمد رضا باهنر
اردبیل / نمین /نیر / سرعینصبا بیوک زاده
خلخال / کوثرعلی قاسم زاده اجیرلو
خلخال / کوثرکورش رهبری
خلخال / کوثرسید غنی نظری
خلخال / کوثرکورش افشاری
پارس آباد / بیله سوارناصر نصیریردحبیب برومندردعلی قاسم لو اجیرلو
پارس آباد / بیله سوارمهرداد گیگلو
پارس آباد / بیله سوارعباس شریفی نیای گیگلو
پارس آباد / بیله سوارشکور پورحسین شقلان
گرمیولی اسماعیلیناصر سیدی
گرمینادر بهاری
حوزه انتخابیه