درصحن:‌ شانزدهمین کارت زرد مجلس نهم به دولت یازدهم در حالی امروز نصیب وزیر صنعت و معدن و تجارت شد که معلوم نبود وزیر دروغ می گوید یا رسایی؟

رسایی پرسید شما چرا همزمان با وزارت عضو هیات مدیره ۱۶ شرکت هستی؟ نعمت زاده هم گفت من عضو هیات مدیره ۱۹ شرکت بودم ولی همزمان با معرفی به مجلس برای تصدی پست وزارت از تمام این شرکت ها استعفا دادم و مدارک آن را هم به کمیسیون صنایع داده ام.

در حالیکه به نظر می رسد با پاسخ های نعمت زاده، نمایندگان مجلس قانع شده باشند ولی آنها با ارائه کارت زرد سوم به او نشان داده اند که قانع نشده اند.