درصحن: علی مطهری نماینده تهران عدم همراهی هیات رئیسه و کمیسیون امنیت ملی در ورود به مساله زندانیان سیاسی را نقطه ضعف مجلس دانسته و گفته در حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین قصد ورود داشتیم و اصرار کردیم هیاتی از مجلس برای تحقیق به زندان برود ولی هیات رئیسه همراهی نکرد این نقطه ضعف مجلس است که وارد این حوزه ها نمی شود.