درصحن: علی اکبر صالحی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران امروز در صحن علنی مجلس  از تهدید وی به مرگ توسط نمایندگان مجلس خبر داد.

صالحی که به عنوان نماینده دولت در مجلس و در جلسه بررسی فرجام حاضر شده بود گفت:«اقایان به من گفته اند در همین تاسیسات هسته ای سیمان می ریزیم روت و دفنت می کنیم!»

صالحی که با بغضی در گلو و  صدایی لرزان و متشنج صحبت می کرد برای لحضاتی منقلب شد. این سخنان صالحی با واکنش نمایندگان مواجه شد و برای دقایقی جلسه علنی مجلس دچار تنش شد.

مجلس امروز قرار است در باره سرنوشت برجام تصمیم گیری کند.