درصحن: سیدمحمد خاتمی: اگر بخشی از جامعه احساس کند که نامزد مطلوب او در عرصه نیست و اجازه حضور به او داده نشده است، یعنی حق انتخاب از او گرفته شده است؛ حقی که به تعبیر رهبری حق الناس است.