درصحن: رهبر ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان شرط جدیدی برای تایید صلاحیت نامزدان مجلس خبرگان تعیین کرده و گفته باید دقت لازمی صورت گیرد تا کسانیکه انتخاب می شوند استقلال فکری داشته باشند یعنی اسیر کلیشه‌ها و ادبیات نظام سلطه نباشند. احمد جنتی قبل از صحبت های رهبر ایران گفته بود کسی که با رهبری خصوصا در خصوص رابطه با امریکا زاویه داشته باشد رد صلاحیت می شود.