درصحن: بهشتی نماینده فارس در مجلس خبرگان نمایش برخی فیلم ها، تاترها و برگزاری برخی جشنوارها را ناسازگار با مبانی دینی و اجتماعی نظام عنوان کرده و گفته این برنامه ها بعضا به ترویج بی بند و باری منجر شده. او از افزایش طلاق و رواج جشن طلاق هم انتقاد کرده. حسینی شاهرودی نماینده گلستان هم نسبت به افزایش طلاق و کاهش ازدواج انتقاد کرده و خواستار آموزش جوانان در خصوص ازدواج شده است.