درصحن: هفته آخر اردیبهشت را باید آغاز کشمکش های انتخاباتی در مجلس معرفی کرد. هفته ای که محور اصلی نطق ها، تذکرات و بحث های نمایندگان رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی داشت. از تنش میان نمایندگان با هیات رئیسه مجلس بر سر استیضاح وزرا گرفته تا طرح سوالها و تذکرات انتخاباتی به وزرا در خصوص حقوق و پاداش معلمان و … جملگی نشان می داد که نمایندگان در پس این مجادلات نیم نگاهی به آراء مردم در انتخابات پیش رو دارند. گزارش هفتگی مجلس را بشنوید: