تعداد کل آرا: حدود ( ۱۶۹۰۸۳۴ ) نفر
تعداد نامزدها: ۱۲ نفر
تعداد منتخبین: ۵ نفر

منتخبان:
طباطبایی نژاد: ۹۳۴۳۶۲ رأى
مهدوی: ۷۹۳۹۳۳ رأى
مقتدایی: ۵۸۳۹۶۵ رأى
عبداللهی: ۳۷۱۰۵۴ رأی
شریعتی نیاسر: ۳۵۱۶۳۵ رأى