در صحن: اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس به سخنان علی مطهری در خصوص حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد ، مهدی کروبی،سبب نیمه کاره ماندن سخنرانی و اعلام تنفس ۲۵ دقیقه ای  مجلس توسط رییس جلسه شد. علی مطهری ادامه حصر بدون حکم قضایی دا عملی خلاف قانون دانست. ا، شورای عالی امنیت ملی را به کوتاهی در رفع حصر رهبران جنبش سبز معرفی کرد. سخنانی که از سوی شماری از نمایندگان تحمل نشد.