اعضای اصلی:
۱- عباسعلی سلیمانی
۲- سید ابوالحسن مهدوی
۳- محمد بهرامی خوشکار
۴- محی الدین حائری شیرازی
۵- حسن روحانی
۶- سید محمد واعظ موسوی
۷- محسن حیدری

اعضای علی البدل:
۱- محمد پورمحمدی
۲- سید مجتبی طاهری خرم آبادی
۳- علی فلاحیان