اعضای اصلی:

۱- مرتضی مقتدایی
۲- سید هاشم حسینی بوشهری
۳- قربانعلی دری نجف آبادی
۴- محمد یزدی
۵- احمد بهشتی
۶- ابوالقاسم وافی
۷- سید علی شفیعی
۸- اسدالله ایمانی
۹- حسن عالمی
۱۰- عباس کعبی
۱۱- سید یوسف طباطبایی نژاد

اعضای علی البدل:

۱- رضا رمضانی
۲- محسن مجتهد شبستری
۳- سید ابوالحسن مهدوی
۴- سید حسن عاملی
۵- علی رازینی