تمام املاک در رده کمیسیون قضایی و حقوقی

كميسيون قضائى و حقوقی درمحدوده قضائى و حقوقى وظایف محوله را انجام می دهد.