تمام املاک در رده کمیسیون اقتصادی

كميسيون اقتصادى در محدوده اقتصاد و دارايى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى وظایف محوله را انجام می دهد.